Nervesystemet

Nervesystemet er det system af nerveceller(neuroner) som hos dyr og mennesker indsamler og behandler informationer og samordner forskellige kropslige funktioner med hinanden og omverdenen. Menneskets nervesystem er inddelt i centralnervesystemet (CNS) som omfatter hjernen, den forlængede marv og rygmarven, og det perifere nervesystem (PNS) som består af 31 rygmarvsnerver og 12 hjernenerver.

Funktionsmæssigt inddeles nervesystemet i et somatisk nervesystem der er underlagt viljens kontrol og styrer funktioner som bevægelse, sansefornemmelse, tankevirksomhed og tale, og et autonomt nervesystem der er upåvirket af viljen og regulerer de indre organers funktioner. Et neuron kan inddeles i forskellige dele: Soma som er cellens krop, dvs. den indeholder nucleus, og andre organeller. Ud fra soma udløber axoner som er en slags ”ledninger” dvs. de viderefører elektriske signaler, og disse bliver ledt ud i dendritterne der kan videresende signalet til andre nerveceller. Axonet er dækket af myelinskeder der sikrer isolation af strømmen, og som øger hastigheden af signalet. Neuronens cellemembran er selektiv permeabel, således at ladede ioner som Na+, Cl- og K+ ikke kan diffundere gennem, men trænger ind gennem proteinkanaler, og denne transport kan både være passiv og aktiv. O2 og CO2 kan frit diffundere da de er små og spændingsneutrale. I hvile er der som følge af forskellige ladningskoncentrationer et potentiale over membranen på -70mV, dette er essentielt, da cellen hvis den ikke har denne forskel i spænding, ikke kan sende eller modtage signaler. Når en sancecelle bliver påvirket af et stimuli, ændres potentialet i axonet, Denne respons kaldes et aktionspotential.

Ved -55mV ligger den såkaldte tærskelværdi. Hvis denne overskrides bliver signalet videresendt ved at natriumkanaler åbnes, og der herefter strømmer Na+ ind i cellen. Dvs. at spændingen i cellen øges i positiv retning op til ca. 30mV. Diffunderingen af natrium ind i cellen sker som følge af en spændingsforskel fra intracellulært miljø til ekstracellulært miljø. Når potentialet når det førnævnte peak vil kanalerne lukkes igen (efter <0,5milisek).>+ kanaler åbnes, hvilket medfører at membranpotentialet repolariseres, og falder ned på -70mV. Umiddelbart efter et aktionspotentiale vil der ske en hyperpolarisering (”undershoot”), hvor membranpotentialet kommer under -70mV, dette sker fordi både natriumkanalen og kaliumkanalen lukkes, i dette tilfælde sættes Na-K-pumen i gang og genopretter hvilemembranpotentialet; et nyt signal kan startes.