Bioteknologi ordbog

Genterapi:

·         Ved genterapi søger man at ændre det genetiske materiale i menneskets celler via et præparat eller andre teknikker såsom laser-stråler. Man skelner mellem genterapi på kropsceller og genterapi på kønsceller.

·         Behandling af genetisk bestemte sygdomme, hvor man indsætter celler med raske gener som erstatning for eller supplement til celler med syge gener.

in vivo:

 • In vivo (Latin: i liv) er en betegnelse, der benyttes i biologi og lægevidenskab om eksperimenter der foretages i en levende organisme. Dyreforsøg (specielt vivisektion) og kliniske forsøg er eksempler på in vivo-forskning.

 

in vitro:

·         In vitro (Latin: i glas) er en betegnelse der bruges i biologien om det at lave eksperimenter udenfor en levende organisme, typisk i et reagensglas.

vektor:

 • Matematisk størrelelsesbegreb der både består af en talværdi og en retning.
 • Et DNA molekyle (plasmid eller virus), som man kan flytte DNA i.

allergener:

 • Forskellige bitte små mikroskopiske naturligt forekommende proteinstoffer, som provokerer allergikere til at frembringe modgift (antistoffer). De almindeligste stoffer som frembringer allergi er:
  • pollen fra ukrudt, græsser, blomster og træer
  • mug og skimmelsvampe.
  • husstøvmider
  • pelsdyr (for eksempel hund og kat).

antistoffer:

 • Et af kroppens forsvar mod indtrængende mikroorganismer, fx bakterier og virus. Antistoffer er effektive fordi de er specialiserede til at kunne "genkende" bestemte mikroorganismer. Derfor reagerer de hurtigt og præcist når en mikroorganisme genkendes. Første gang kroppen udsættes for en bestemt type mikroorganisme dannes antistof mod netop denne type. Bliver kroppen angrebet igen er antistofferne klar.

translation:

·         Den proces i cellen, hvor mRNA oversættes til aminosyrer på ribosomerne ved hjælp af tRNA.

 

introns:

·         Den del af et gen som ikke oversættes til et protein ved translationen. Ses kun hos eukaryote. Inden mRNA forlader kernen, fjernes introns enzymatisk, så kun de meningsfyldte dele af mRNA (exons) aflæses på ribosomerne.

 

exons:

 • Den del af et gen der translateres til protein.

rekombinant DNA:

 • DNA der indeholder ikke-originalt (fremmed) DNA. Gensplejset DNA.

 

enzym:

·         Enzymer er en stor gruppe af (hovedsagligt) proteiner, der er i stand til at katalysere kemiske processor uden selv at blive forbrugt i processen. Enzymer navngives efter hvilken kemisk reaktion de katalyserer eller hvilket substrat de agerer på, fx. lipaser (nedbryder lipider), proteaser (nedbryder protein), hydrolaser (hydrolyserer stoffer) ect.Enzymer er ansvarlige for koordination og hastigheden af praktisk taget alle livsprocesserne i en levende organisme. Kaldes også for biokatylasatorer.

 

replikation:

 • Den proces hvorved DNA-molekyler kopierer sig selv

 

transcription:

 • Den proces hvor der med DNA som skabelon dannes m-RNA

polymerase chain reaction (PCR):

·         PCR (Polymerase Chain Reaction) er en genforstærkningsteknik (polymerase-kædereaktion) til detektion af mikroorganismer.